top of page
GCV 2 Vong 2.06_14_15_16.Still245

GCV 2 Vong 2.06_14_15_16.Still245

GCV 2 Vong 2.05_43_14_14.Still243

GCV 2 Vong 2.05_43_14_14.Still243

GCV 2 Vong 2.05_59_30_15.Still244

GCV 2 Vong 2.05_59_30_15.Still244

GCV 2 Vong 2.05_07_13_11.Still241

GCV 2 Vong 2.05_07_13_11.Still241

GCV 2 Vong 2.05_19_42_16.Still242

GCV 2 Vong 2.05_19_42_16.Still242

GCV 2 Vong 2.04_46_15_08.Still240

GCV 2 Vong 2.04_46_15_08.Still240

GCV 2 Vong 2.04_30_45_26.Still238

GCV 2 Vong 2.04_30_45_26.Still238

GCV 2 Vong 2.03_53_15_09.Still236

GCV 2 Vong 2.03_53_15_09.Still236

GCV 2 Vong 2.04_08_46_27.Still237

GCV 2 Vong 2.04_08_46_27.Still237

GCV 2 Vong 2.01_39_24_05.Still226

GCV 2 Vong 2.01_39_24_05.Still226

GCV 2 Vong 2.03_32_23_29.Still235

GCV 2 Vong 2.03_32_23_29.Still235

GCV 2 Vong 2.03_16_01_10.Still234

GCV 2 Vong 2.03_16_01_10.Still234

GCV 2 Vong 2.02_45_44_12.Still233

GCV 2 Vong 2.02_45_44_12.Still233

GCV 2 Vong 2.02_25_10_27.Still232

GCV 2 Vong 2.02_25_10_27.Still232

GCV 2 Vong 2.02_08_17_23.Still231

GCV 2 Vong 2.02_08_17_23.Still231

GCV 2 Vong 2.01_20_17_10.Still225

GCV 2 Vong 2.01_20_17_10.Still225

GCV 2 Vong 2.01_55_32_16.Still230

GCV 2 Vong 2.01_55_32_16.Still230

SPONSORED BY PHAN THANH RECORDING STUDIO

BAN GIÁM KHẢO GIỌNG CA VÀNG HOUSTON 2017

NS VIỄN PHƯƠNG         CA SĨ KIM PHƯỢNG       NS HOÀNG CẦM

1. AUDITION / VÒNG SƠ TUYỂN 7.29 & 30/2017

2. JUDGE CUT / VÒNG LOẠI DAY 1: 8.19.17 - DAY 2: 9.9.17

3. SEMI FINALS / VÒNG BÁN KẾT 10.22.17

4. FINALS / VÒNG CHUNG KẾT SUNDAY 12.10.17

bottom of page