top of page
poster GCV 2021 1008 FINALL.jpg

BAN GIÁM KHẢO GIỌNG CA VÀNG HOUSTON 2020

NS VIỄN PHƯƠNG         CA SĨ KIM PHƯỢNG       NS HOÀNG CẦM

1. AUDITION / VÒNG SƠ TUYỂN 7.29 & 30/2017

2. JUDGE CUT / VÒNG LOẠI DAY 1: 8.19.17 - DAY 2: 9.9.17

3. SEMI FINALS / VÒNG BÁN KẾT 10.22.17

4. FINALS / VÒNG CHUNG KẾT SUNDAY 12.10.17

bottom of page